Overleg Monumentenzaken en afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Uit onze notulen:

19 december 2018

Er bestaat onduidelijkheid over de situatie met betrekking tot de bouwtekeningen die wij ter inzage kunnen krijgen. J. Hüsken zal L. Bertels om uitleg vragen.

29 augustus 2018

De zaal van het Mannenkoor (v/h Mijnheer Van Dijck) is door de eigenaar zonder vergunning met figuren beschilderd. De zaak dreigt door de gemeente gelegaliseerd te worden. Een beloning voor een overtreding! Het gevaar dreigt dat monumenteneigenaars in de toekomst in de verwachting dat de gemeente wel zal legaliseren, vaker zonder vergunning veranderingen aan hun pand zullen aanbrengen. Daarnaast zijn er eigenaars die dat nog steeds uit onwetendheid doen. Beide moet worden voorkomen. Wij zullen de gemeente verzoeken te handhaven en bij overtredingen boetes op te leggen en tevens om alle monumenteneigenaars er nog eens op te wijzen dat zij voor elke veranderingen eerst een vergunning moeten aanvragen.

6 juni 2018

Er is gesproken met de gemeente (R. Aarts en L. Bertels) over de pilot met de bouwvergunningen. De bouwplannen moeten door Laura Bertels geanonimiseerd worden voordat zij die verstuurt en dat kost veel tijd. Zij zal daarom onbelangrijke plannen niet meer doorsturen, maar ons dat dan wel melden. Wij kunnen die dan alsnog opvragen. Ook worden wij voortaan geïnformeerd wat de commissie Ruimtelijke Kwaliteit CRK) met onze inbreng doet.

14 maart 2018

Afspraak met de gemeente. Er is afgesproken het reguliere overleg te staken. Als er problemen zijn sturen wij een mailtje en krijgen dan binnen 48 uur antwoord.

13 april 2016

CDA en GroenLinks voelen voor een personeelsuitbreiding van de gemeentelijke monumentenafdeling.

10 juni 2015

De werkgroep praat met T. van Lokven over concrete zaken, maar niet over beleidszaken. Die zijn het terrein van R. Geelen.

28 januari 2015

De vergaderingen van de projectgroep Monumenten hebben een aantal maanden niet plaatsgevonden, omdat we bij de gemeente geen gesprekspartner meer hadden. We gaan nu met Roeland Geelen en de opvolgster van Wim Beelen overleggen, hoe we aan deze gesprekken een vervolg kunnen geven.

3 december 2014

Het is onduidelijk hoe de gang van zaken is bij het aanvragen van een aanwijzing tot monument. Volgens Fons Spijkers, nu gepensioneerd ambtenaar van monumentenzaken, worden geen nieuwe monumenten meer toegevoegd, maar het is de vraag of dit correct is. En als de bewering klopt, wie heeft dat dan besloten en wanneer?We zullen het probleem bezien en pogen ook bekijken in hoeverre de Crisis- en Herstelwet van invloed kan zijn op de aanvraag.
Het overleg met de gemeente is tijdelijk opgeschort, omdat beide ambtenaren op de afdeling inmiddels met pensioen zijn gegaan en er nog geen opvolgers zijn.

10 september 2014

De projectgroep heeft een gesprek gehad met de heren De Bie en Geelen. G. de Bie is tot december onze contactpersoon, dan gaat hij met pensioen. Er komt nog een vervanger voor W. Beelen. Het monumentenarchief dat na digitalisering aan ons zou worden overgedragen, wordt door De Bie gedigitaliseerd. Het is de vraag of hij die klus voor zijn pensioen kan afronden. Gevraagd zal worden het gereedgekomen deel alvast over te dragen. Het beheer van de microfiches met bouwtekeningen staat op losse schroeven. Als het bestand wordt gedigitaliseerd, kunnen wij wellicht de beschikking krijgen over die fiches, zo niet, dan zal de gemeente die fiches mogelijk zelf in beheer willen houden.

23 juli 2014

In augustus zal een bezoek gebracht worden aan Roeland Geelen, de opvolger van Fons Spijkers.

21 augustus 2013

Intern is gesproken over het probleem dat er nu is, omdat de contactpersoon van de gemeente al wekenlang ziek is. Afspraak: eerst mail of brief sturen naar S. Beekman, hoofd van de afdeling, en als dit niet tot resultaat leidt, vervolgens naar B&W.

Project: Overleg Monumentenzaken en afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Adres:
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Resultaat: