Overleg Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven

Uit onze notulen:

29 augustus 2018

Op ’t Ven zou Thuis woningen uit 1948 willen slopen, die van bijzondere architectonische waarde zijn. De Stichting Wederopbouw zal zich hierover gaan buigen.

15 november 2017

Het Polynormhuis gaat mogelijk naar van het TU/e-terrein naar Strijp T verhuizen.

19 juli 2017

De werkgroep Kunst heeft in de voorbije periode een rapport geschreven over de kunst in het gebouw en op het terrein van het Van der Puttlyceum. De stichting wederopbouw is in gesprek
met de ontwikkelaar (CRA) om te bereiken, dat de (een deel van) de bebouwing blijft staan en de kunst wordt gered. Ook hebben zij gepleit voor een andere vormgeving en situering van de geplande nieuwbouw.

21 december 2016

Bij het pand Demer 49 is met een gemeentelijke vergunning en een positief
advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een raampartij in de frontgevel uitgebroken
en vervangen door één nieuw raam. Duidelijk is, dat de ‘dubbelbestemming’ hier geen
bescherming heeft geboden. De betreffende ambtenaar had geen idee welke panden een
dergelijke bescherming hebben, noch welke consequenties dubbelbestemming heeft en de
Welstandcommissie blijkbaar evenmin. Wij sturen een brief aan de gemeente.

20 januari 2016

Het Cultuurhistorisch Bureau Hüsken & Zn heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven onderzoek
gedaan naar 75 wederopbouwpanden in Eindhoven.

21 oktober 2015

De Stichting Wederopbouw heeft contact met de gemeente over de betekenis van de term
‘dubbelbestemming’. Terwijl beloofd was dat panden met een dubbelbestemming aan de
Demer en de H.Boexstraat als monument zouden worden behandeld, blijkt in de praktijk, dat
als het puntje bij het paaltje komt, juristen uiteindelijk de dienst uitmaken. Volgens de wet zijn
panden met een dubbelstemming geen monumenten, dus mogen ze ook anders worden
behandeld.
Op de Demer is een pand donker geschilderd. De gemeente heeft de eigenaar aangeschreven
dit te herstellen en een reclame te verwijderen. Er is in dit geval dus wél aandacht voor
het pand met dubbelbestemming.
C&A heeft de twee aangrenzende panden aan de H. Boexstraat en de Demer aangekocht en
wil die slopen. De gemeente zou het pand aan de Demer willen sparen, maar heeft over dat
aan de H.Boexstraat nog geen beslissing genomen.

9 september 2015

De panden aan de Demer zijn geen monument en zullen daarom door de Gemeente – i.t.t.
eerdere beweringen – niet als zodanig worden behandeld. De kreet ‘cultuurhistorisch waardevol’
betekent dus vooralsnog weinig. Ondanks het bestemmingsplan is er geen bescherming.
We zullen dit probleem samen met de Stichting Wederopbouw oppakken.
De verbouwingsplannen voor C & A lijken redelijk goed te zijn.

10 juni 2015

Op zondag 21 juni verschijnt t.g.v. de Dag van de Architectuur bij het Architectuurcentrum
een gids over de rondweg. Er wordt die dag ook een fietstocht langs de rondweg georganiseerd.
Start: 11 uur bij het Strijps Bultje.
Door de Werkgroep wordt bekeken of de studie van de rondweg kan worden uitgebreid
(promotieonderzoek TUE?).
De Stichting Wederopbouw ontwikkelt een visie om de stad te verdichten. In eerste instantie
wordt gekeken naar het gebied binnen de ringweg, waar de gemeente lege plekken wil opvullen.

28 januari 2015

De Stichting Wederopbouw Erfgoed Endhoven heeft drie procedures lopen. Aan de Demer en de Hermanus Boexstraat zijn vergunningen afgegeven die strijdig zijn met het bestemmingsplan.
De rapporten over de Bennekel en Doornakkers zijn aan de gemeenteraad gestuurd.

10 september 2014

De beschrijving die de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft gemaakt van de wijk Doornakkers is gereed en naar de Gemeente gestuurd. Dit rapport is van belang tegen de achtergrond van de discussie over welstandsvrij bouwen.
Er is een boek verschenen over de Oostenrijkse woningen in Tongelre. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft zich ingespannen om samen met de gemeente en de buurt het gebruik van deze woningen te verbeteren.

23 juli 2014

Samen met BNA en de projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zijn de wijken Geestenberg en Hanevoet bezocht.

20 april 2014

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is uitgenodigd voor een gesprek over de verbouwing van het pand van C&A aan het 18 Septemberplein. De ervaringen zijn goed te noemen. Het ligt in de bedoeling het pand meer naar het 18 Septemberplein te richten. Daar zou de hoofdtoegang ook moeten worden gemaakt. Boven het pand van Lodewijks (nu McDonalds’) en het aangrenzende pand aan de Nieuwe Emmasingel komen woningen.

13 november 2013

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven schenkt aandacht aan Strijp T en aan het complex van Campina. De vergadering besluit een verzoek van de Stichting te ondersteunen om het postkantoor aan het Stationsplein te behouden. De Stichting heeft een lijst opgesteld van dertig panden uit de wederopbouwtijd die beschermd zouden moeten worden. B & W moeten hierover nog een besluit nemen. De Stichting maakt met een aantal jonge architecten een studie van de rondweg.

2 oktober 2013

De stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is in gesprek met de gemeente om enkele tientallen gebouwen aan te wijzen als belangrijk wederopbouwerfgoed dat op de monumentenlijst geplaatst moet worden. Zij zal adviseren om de Verpleegstersflat op die lijst te krijgen.

21 augustus 2013

Op dit moment is een project bezig waarin de totale Rondweg centraal staat.

17 juli 2013

Het congres dat 20 juni plaatsvond, was een succes. Er blijkt buiten de stad meer belangstelling voor het Eindhovense wederopbouwerfgoed te bestaan dan bij het Eindhovense gemeentebestuur. Er wordt over gedacht een beschrijving te maken van de rondweg. TU/e-studenten en jonge architecten zullen worden benaderd om hieraan mee te werken.

5 juni 2013

Op 20 juni wordt bij de TU/e door het Wederopbouwplatform een congres gehouden, waaraan ook de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven zal meewerken.  Belangstellenden kunnen zich melden op de website van de RCE Rijksdienst Cultureel erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl/agenda/platform-wederopbouw-20-juni).

13 maart 2013

Het Landelijk Platform Wederopbouw houdt op 20 juni a.s. in Eindhoven een bijeenkomst onder de titel ‘De wederopbouw van het wederopbouwerfgoed’, over het erfgoed als thema voor toekomstige ontwikkeling. De dag wordt georganisseerd door de Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed in samenwerking met de Gemeente Eindhoven, het Architectuurcentrum Eindhoven en de faculteit Bouwkunde van de TU/e. Het ligt in de bedoeling de bijeenkomst te houden in een van de gebouwen van de de TU/e. Eindhoven zal daarin centraal staan. Als onderwerpen wordt gedacht aan:
-De toekomst van het stadscentrum en de borging van het wederopbouwerfgoed.
-Een revue van de ontwikkeling van Eindhovense W.O.-wijken (1947-1966).
-De wijk “t Hool als ‘eindpunt’ van de W.O.-periode, wat een geheel nieuw perspectief opende op de daarna gebouwde woonwijken van Eindhoven.
-Het complex van de Technische Universiteit, waarvoor onlangs het Masterplan TU/e Sciencepark werd gepresenteerd.

23 januari 2013

De Architect Harrie van Helmond heeft het voorzitterschap van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed van Piet Beekman overgenomen. Het ligt in de bedoeling dat de Stichting in het najaar in samenwerking met het ACE een symposium organiseert. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werkt hieraan mee.
Er wordt afgesproken, dat de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven in alle voorkomende gevallen een verzoek aan de Van Abbestichting zal richten, om zich in te zetten voor bescherming, behoud etc. van een wederopbouwpand (niet bij een complex behorend).

12 december 2012

Het ligt in de bedoeling een deel van de taken van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven over te dragen aan de Henri van Abbe Stichting, die dit werk dan onder supervisie zal uitvoeren. Gedacht kan daarbij worden aan kleine projecten zoals bijvoorbeeld de verpleegstersflat en het doen van historisch onderzoek. Het ligt in de bedoeling in het najaar van 2013 in samenwerking met het ACE een symposium te organiseren.

7 november 2012

Gepoogd zal worden de krant warm te maken voor een afbeelding van beide zijden van de volledige straatwand van de Demer van vijf jaar geleden.

19 september 2012

De toestand op de Demer en in de Hermanus Boexstraat is om moedeloos van te worden. Ondernemers kunnen hun gang gaan. De gemeente handhaaft niet. Zo heeft bijvoorbeeld de eigenaar van Esprit zijn gevel grijs geschilderd en is de luifel van McDonald’s anders uitgevallen dan op de tekening staat, zonder dat de gemeente hierop reageert. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven (verder SWE) protesteert tegen elke ingreep, maar wordt er langzamerhand moedeloos van. De criteria voor de handhaving die SWE op verzoek van de gemeente had opgesteld, bleken onlangs onbekend te zijn bij de mensen die daar bij de gemeente over gaan.
De bewoners van de Oostenrijkse woningen zijn geïnformeerd over de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van hun woningen. Door de SWE zijn criteria opgesteld die zullen worden opgenomen in een plan tot handhaving.
Het plan bestaat om het gymnasium Augustinianum aan de Geldropseweg te vervangen door nieuwbouw. Wij zullen de eigenaar verzoeken een deel te handhaven, waarbij wordt gedacht aan het voorplein en een deel dat geschikt gemaakt kan worden voor studentenhuisvesting.

18 april 2012

Dit jaar hoopt de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven de inventarisatie af te ronden van zeven wederopbouwwijken. De buurt met de Oostenrijkse woningen in de wijk Doornakkers is uitgebreid bezocht. De waardevolle bouwkundige en stedelijke kwaliteiten zijn beschreven en er is vervolgens advies gegeven, hoe die kwaliteiten in de wijk bij renovatie kunnen worden behouden.

7 maart 2012

In het kader van de renovatieplannen voor Doornakkers is de groep bezig met een inventarisatie van de Oostenrijkse woningen in Tongelre. Er zullen criteria worden opgesteld voor de handhaving. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de inventarisatie van de wederopbouwwijken, die zal leiden tot een openbare presentatie later dit jaar.
Er bestaan plannen om de Aery-flats in Genderdal te slopen. Wij kunnen daar in meegaan, mits het stedenbouwkundig plan wordt gerespecteerd en er een niet aaneengesloten wand met blokvormige flats terugkomt.
Het plan om samen met de gemeente in de binnenstad het wonen boven winkels te bevorderen, komt niet van de grond. Particuliere ondernemers willen dat plan nu oppakken voor het 18 Septemberplein (Perree) en de Hermanus Boexstraat (MeBaVerdi).

18 januari 2012

De groep is bezig met het beschrijven van de wederopbouwwijken. In het najaar zal door de Stichting Behoud Wederopbouw Erfgoed Eindhoven een symposium worden georganiseerd, waar de analyses van de wijken zullen worden gepresenteerd.

21 juli 2010

Symposium in november over Wederopbouw. Met name van de Demer en de Hermanus Boexstraat is de bouwkundige toestand zeer slecht. De monumentenstatus is nog steeds niet door de gemeente geregeld, maar wel al 4 jaar geleden aangevraagd.
Een brief van de projectgroep waarin bezwaar werd gemaakt tegen het zwart schilderen van Demer 38 is door de gemeente niet in behandeling genomen. Daar is bezwaar tegen aangetekend.

30 september 2009

De Stichting Wederopbouw is benaderd door inwoners van de Nieuwe Erven (achter Boulevard Zuid aan de Heezerweg). Woonbedrijf wil een aantal woningen slopen om parkeerruimte te creëren voor klanten van de winkels. De winkelboulevard zal worden gerenoveerd. Het schijnt in de bedoeling te liggen de koppen van het pand te slopen. De Stichting heeft besloten zich niet tegen de sloop van de huizen te verzetten, maar wel attent te blijven op de structuur van de wijk en het gebouw van de winkelgalerij. De Stichting verzet zich evenmin tegen een verbreding van de spoortunnel in het station. Het was aanvankelijk de bedoeling van de architect hier een brede doorgang te creëren. Die kan er nu eindelijk komen.

1 juli 2009

P. Beekman verzorgt een excursie voor Brabantse heemkundigen.
Er is contact geweest met de winkeliers van de Hermanus Boexstraat over de kwaliteitsverbetering van de straat.
De gemeente heeft twee miljoen beschikbaar voor het project ‘wonen boven winkels’. Woonbedrijf is geïnteresseerd.
In het Architectuurcentrum zal een avond worden verzorgd over het wederopbouw erfgoed en vooral over de Bossche school en de invloed daarvan op het werk van Eindhovense architecten. Aan het Prins Bernhardfonds zal subsidie worden gevraagd. Onze stichting zal het verzoek ondersteunen.
De provincie gaat zich meer bezighouden met monumenten. Zij is niet zozeer geïnteresseerd in afzonderlijke monumenten, maar meer in thema’s, waaronder de wederopbouw.

11 maart 2009

Er heeft een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven en de Van Abbestichting. De Stichtingen zijn gelijkwaardige partners met elk een eigen domein.  De Van Abbestichting kan de Stichting Wederopbouw bijstaan op juridisch gebied en kan zijn netwerk inzetten als dat gewenst wordt. Afstemming en overleg is gewenst.
Er wordt meegedeeld dat op 23 mei een themadag wordt gehouden met als onderwerpen de wederopbouw-wijken Kronehoef en De Burgh.

28 augustus 2007

De DSOB heeft de architectonische criteria voor de Demer op papier gezet. De huidige ontsnappingsclausule zou moeten worden vervangen door de bepaling dat B & W de bevoegdheid hebben van de regels af te wijken als een ingediend voorstel voor een project beter is. Dat gebeurt ook zo in Amsterdam, Venlo en Maastricht.

17 juli 2007

Niet alleen het verzoek om bescherming over de W-hal op het TU/e zit in de pijplijn, ook andere verzoeken zoals die om bescherming van de Demer en de Hermanus Boexstraat. De DSOB raakt steeds verder achter met zijn werk en neemt daarom geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Directeur DSOB/Krzeszewski hoopt over enige tijd uit herschikking enige werkkracht te kunnen toevoegen.

17 april 2007

De Stichting Wederopbouwarchitectuur heeft de beschrijving gereed van de Demer en heeft een voorstel gedaan aan B & W om de straatwanden te beschermen.  Daarbij is verzocht om voorbescherming, lopende de procedure. Er wordt gewerkt aan de beschrijving van de Hermanus
Boexstraat. De Henri van Abbestichting legt een relatie met de aanpak in het kader van Stadsherstel.

27 februari 2007

De Stichting Wederopbouwerfgoed zal de gehele Demer voordragen voor de gemeentelijke monumentenlijst met voorbescherming.

Project: Overleg Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven
Adres:
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Resultaat: