Problematiek terminologie erfgoedwaarderingen

Uit onze notulen:

26 april 2017

Inmiddels is er wel duidelijkheid over de inhoud van de term ‘karakteristiek’ in de bestemmingsplannen.
De term betekent dat alleen een vergunning voor gehele of gedeeltelijke
sloop kan worden verleend als de betreffende werkzaamheden de cultuurhistorische waarden
niet op onaanvaardbare wijze aantasten. Het Prijtkerkje is karakteristiek.

15 maart 2017

Er wordt met de gemeente gesproken over de betekenis van de term ’dubbelbestemming’.

21 december 2016

Bij het pand Demer 49 is met een gemeentelijke vergunning en een positief
advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een raampartij in de frontgevel uitgebroken
en vervangen door één nieuw raam. Duidelijk is, dat de ‘dubbelbestemming’ hier geen
bescherming heeft geboden. De betreffende ambtenaar had geen idee welke panden een
dergelijke bescherming hebben, noch welke consequenties dubbelbestemming heeft en de
Welstandcommissie blijkbaar evenmin. Wij sturen een brief aan de gemeente.

28 september 2016

Met F. Spijkers zal een afspraak worden gemaakt voor een uiteenzettring over het beschikbare
instrumentarium bij de bescherming van ons erfgoed.

17 augustus 2016

Het is nog niet zeker of de gemeente meedoet met het Symposium Dubbelbestemmingen.
Dat is vreemd, omdat in het gesprek met wethouders Schreurs en Seuren in maart medewerking
is toegezegd. Indien de gemeente inderdaad geen hulp biedt bij het aanschrijven
van andere gemeentes gaat, het Symposium niet door.

17 augustus 2016

Om plotselinge sloop of andere aantastingen van onbeschermde panden in de binnenstad te
voorkomen, zou heel het gebied een dubbelbestemming of de aanduiding “karakteristiek en
culturele waarde (CW)” moeten krijgen. Dit zal tijdens de gesprekken met de gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de orde worden gesteld.

13 april 2016

Er is met de wethouder gesproken over de betekenis van de term ‘dubbelbestemming’.
Seuren staat positief tegenover het idee om in het najaar van 2016 of het voorjaar van 2017
een intergemeentelijke conferentie aan dit onderwerp te wijden.

2 maart 2016

Een tweede aandachtspunt was de kwalificatie ‘dubbelbestemming’. Dit probleem speelt in
feite in heel het land. De term moet worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen,
maar dan moet ook duidelijk zijn wat de kwalificatie precies betekent. J. Hüsken heeft een
uitleg gegeven van de term dubbelbestemming.

20 januari 2016

We maken een notitie over het verschijnsel ‘dubbelbestemming’. Daarover kan dan in
onze volgende bijeenkomst worden gepraat.

2 december 2015

De term ‘dubbelbestemming stelt voor het monumentenbeleid in Eindhoven niets voor, zolang
niet precies wordt geformuleerd wat hiermee wordt bedoeld. Onze stichting heeft samen
met de Stichting Bescherming wederopbouw hierover al gesproken in een periodiek overleg,
met raadsfracties en met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De vraag is wat wordt verstaan
onder de term ‘cultuurhistorisch waardevol’. Gezien het belang van de Demer en de H. Boexstraat
(bescherming via ‘dubbelbestemming’) dient er snel garen op de klos te komen,
want de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft nu geen criteria om aanvragen aan te toetsen.

21 oktober 2015

De Stichting Wederopbouw heeft contact met de gemeente over de betekenis van de term
‘dubbelbestemming’. Terwijl beloofd was dat panden met een dubbelbestemming aan de
Demer en de H.Boexstraat als monument zouden worden behandeld, blijkt in de praktijk, dat
als het puntje bij het paaltje komt, juristen uiteindelijk de dienst uitmaken. Volgens de wet zijn
panden met een dubbelstemming geen monumenten, dus mogen ze ook anders worden
behandeld.
Op de Demer is een pand donker geschilderd. De gemeente heeft de eigenaar aangeschreven
dit te herstellen en een reclame te verwijderen. Er is in dit geval dus wél aandacht voor
het pand met dubbelbestemming.

29 april 2015

Er wordt gediscussieerd over het begrip dubbelbestemming in het bestemmingsplan binnenstad.
Dubbelbestemming weegt 1) het cultuurhistorisch belang en 2) het gebruiksbelang. Alle
omgevingsvergunningen in de binnenstad zouden dan moeten worden besproken in de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Project: Problematiek terminologie erfgoedwaarderingen
Adres:
Bouwjaar:
Probleem: 

Doel:
Resultaat: