Renovatie Bloemenbuurt-Zuid

De Bloemenbuurt is een woonwijk met bloksgewijze verkaveling, gebouwd aan weerszijden van een rondweg. De wijk is ontworpen door C. Smit als sociale woningbouw voor de Vereeniging Volkshuisvesting en is ontstaan in de periode 1920-1921. De reeds geplande rondweg uit het Algemene Uitbreidingsplan van Eindhoven uit 1918, is als onderdeel van de woonwijk gerealiseerd. Het bebouwingsbeeld, met overwegend strokenbouw met een- en tweelaags arbeiderswoningen, dateert nog vrijwel geheel van omstreeks 1920. Kenmerkend zijn de eenheid in architectuur, enkele poortgebouwen en accenten met topgevels. De wijk is kenmerkend voor de planmatige stadsuitbreidingen van voor de oorlog.

De woningcorporatie onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een ingrijpende renovatie van de Bloemenbuurt-zuid. Naar onze mening staat in deze wijk een aantal markanten monumentwaardige bouwelementen, zoals huizen en poortgebouwen. Het is zeker niet de bedoeling om alle bebouwing te sparen, maar wellicht kan een aantal gebouwen worden gerenoveerd. Die renovatie zou in goed overleg met onze stichting kunnen plaatsvinden, zodat er sprake kan zijn van een win-winsituatie. De wijk behoudt gedeeltelijk zijn originele karakter en de projectontwikkelaar hoeft niet geconfronteerd te worden met buitensporige hoge kosten.

Uit onze notulen:

19 mei 2008

Het DB zal een brief sturen naar de Raad en het College, waarin wordt uitgelegd, dat de noodzaak om de poortgebouwen aan de Leostraat af te breken, is komen te vervallen. Er zouden namelijk plannen worden ontwikkeld om een tunnel aan te leggen ter hoogte van de Rondweg / Aalsterweg.

Project: Renovatie Bloemenbuurt-Zuid
Adres: wijk Bloemenbuurt, Eindhoven
Bouwjaar:
 1922
Probleem:
 Er bestaat angst voor sloop van delen van deze wijk, waaronder de monumentale poortgebouwen.
Doel: Behoud van monumentale elementen
Actie: vinger aan de pols houden