Steentjeskerk en pastorie

De kerk van Sint-Antonius van Padua en Onze Lieve Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis is beter bekend onder de naam Steentjeskerk. Deze kerk en pastorie werden in 1919 gebouwd onder architectuur van J. van Groenendael naar het voorbeeld van de kerk St.-Laurentius buiten de muren in Rome in Romeins-Byzantijnse stijl. De gevels zijn van Kunrader breukkalksteen. De kerk heeft een toren, een prtiek met pilaren en een verhoogde entree. De pastorie is met pilasters versierd.

Uit onze notulen:

24 april 2019

Architect Dirrix heeft getoond waarbij twee cilindervormige glazen eenheden in de kerk moeten komen voor tijdelijke bewoning. Het gebouw blijft dan voor een groot deel onaangetast. Hij zou de apsis van glas willen voorzien. Aan de zijde van de Vonderweg zou de ruimte beter moeten worden ingericht en zouden er enkele dakvensters moeten worden aangebracht. Aan de zijkant van de kerk zou hij een slanke woontoren, iets minder hoog dan de toren van de kerk, willen toevoegen.

30 januari 2019

Er bestaat een plan om in de Steentjeskerk een hotel te vestigen. Architect Dirrix neemt contact met ons op. Er bestaat al een projectgroep voor de kerk.

19 december 2018

Kolen heeft de Steentjeskerk aangekocht en wil daar nu een hotel in vestigen, naar voorbeeld van de kruisherenkerk in Maastricht. De gasten kunnen parkeren bij het stadion.

10 oktober 2018

Er is contact met Remon Aarts over de notitie verpaupering. Wij zullen nog voorbeelden aandragen, w.o. de Steentjeskerk.

10 oktober 2018

De Steentjeskerk verloedert.

29 augustus 2018

Kolen wil met de Steentjeskerk iets doen op het gebied van cultuur, design en digitale bibliotheek. Dat zou moeten gebeuren samen met TU/e en Fontys. Hij laat een haalbaarheidsonderzoek doen. Daarvoor heeft hij contact met de universiteit van Gent, die eenzelfde project tot een goed einde wist te brengen.

18 juli 2018

Onze stichting heeft met Kolen gepraat. Trefpunt Groen heeft ook met Kolen gepraat. Die wil een bestemmingsplan opstellen en begint weer bij het nulpunt. Hij zoekt een maatschappelijk bestemming. Wij mogen ideeën aandragen.

25 april 2018

De gemeente en de gebruikers van de Steentjeskerk kunnen het nog niet eens worden over het beëindigen van hun samenwerking; mogelijk komt er een rechtszaak.

31 januari 2018

De Steentjeskerk is in 2002 verkocht, maar nog niet geleverd. Mogelijk komen de gemeente en Kolen toch nog tot een akkoord over de gebruiksmogelijkheden.

19 juli 2017

Gevraagd wordt naar de stand van zaken voor de Steentjeskerk. Er zijn nog geen nieuwe zaken bekend, de potentiële koper zou juridische stappen hebben ondernomen richting gemeente. De koop zal dus vermoedelijk niet doorgaan. De conditie van het gebouw zal dus weer achteruitgaan, omdat het niet bewoond wordt.

7 juni 2017

Er wordt nog onderhandeld tussen juristen van de gemeente en van gewezen-aspirant-koper
Kolen over de afhandeling van de Steentjeskerk.

26 april 2017

De verkoop gaat niet door. Juristen van de gemeente en Kolen onderhandelen
over een schadevergoeding.

15 maart 2017

Er is geen overeenstemming over de verkoop van de Steentjeskerk. De voorlopige koopovereenkomst
zal worden ontbonden.

1 februari 2017

Besloten wordt dat de werkgroep religieus erfgoed samen met vertegenwoordigers van andere
werkgroepen een studiegroep zullen vormen die gaat kijken naar de problemen die er
spelen rond religieuze bouwwerken en andere religieuze objecten. Gedacht wordt aan Marienhage,
Catharinakerk, Steentjeskerk, kapel Kloosterdreef, pastorie en patronaatsgebouw
Hoogstraat en Eikenburg.

1 februari 2017

Er bestaat onbehagen over het gebruik van de Steentjeskerk, waarvan zelfs niet duidelijk is
wie tegenwoordig de eigenaar is (een holding?). Er zou een studie gemaakt moeten worden
voor de ontwikkeling van heel het gebied rondom de kerk tot de Frederiklaan, inclusief het
noordelijke deel van de Gagelstraat. Jo Coenen heeft hiervoor op verzoek van Museum
Kempenland ooit een globaal plannetje gemaakt. Op 14 februari is er een meningsvormende
vergadering over het Emmasingelkwadrant.

21 december 2016

In de Steentjeskerk wordt door de gebruiker op Tweede Kerstdag een festival georganiseerd.
Aangenomen mag worden dat hiervoor door de gemeente vergunningen zijn afgegeven. Het
is echter de vraag of voldoende is gedacht aan de brandveiligheid. Er zou voor het gebouw
een bestemmingsplan in de maak zijn, dat een stuk tegemoet komt aan de wensen van Kolen,
de aanstaande eigenaar. Het is aan onze werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit om dat straks
te bekijken.
De gemeente dient een onderhoudsplan voor haar monumenten te hebben. Wat staat daarin
over de Steentjeskerk? Wij zullen de gemeente een brief sturen met de vragen die wij hebben
t.a.v. het gebruik anders dan als showroom.

17 augustus 2016

De gebruiker van de Steentjeskerk wil een volledige drankvergunning voor het gebouw. De
gemeente weigert die af te geven.

6 juli 2016

Bij de Steentjeskerk is het zaak de ontwikkelingen in de gaten te houden om te voorkomen
dat het pand wordt aangetast. Het lijkt verstandig om nog eens met Kolen over zijn plannen
te gaan praten.

2 december 2015

Er bestaat ook onduidelijkheid over wat beoogd eigenaar Kolen met de Steentjeskerk van
plan is. De werkgroep zal hem dit schriftelijk vragen.

21 oktober 2015

Er komt een verruimd bestemmingsplan voor de Steentjeskerk, maar het is nog niet bekend
wat dat inhoudt. Beoogd eigenaar Kolen zou aan de Stadionzijde het pannendak deels willen
vervangen door glas om meer licht te krijgen. Ook zou hij de ingang naar de achterzijde (de
stadzijde) willen verplaatsen.

22 juli 2015

Naar aanleiding van de notulen wordt medegedeeld, dat het plan van Kolen voor de
Steentjeskerk is gewijzigd. De kerk is nog niet verkocht; er komt een nieuw
bestemmingsplan.

10 juni 2015

De verkoop is nog niet rond.

18 maart 2015

Er is nog geen overeenkomst tussen Harry Kolen en de gemeente over de Steentjeskerk. Kolen is boos.

22 oktober 2014

De vergunning is gepubliceerd; nu start de procedure. Een uitgang aan de achterzijde heeft geen zin, omdat het niet mogelijk is het terrein daar te verlaten. Koolen wil ook de pastorie kopen; die is nu eigendom van een Bossche puddingfabrikant. Kerk, kosterswoning en pastorie staan op de Rijkslijst. Het is nog niet duidelijk wat Koolen precies wil gaan doen met de gebouwen; dat kan uit de bouwaanvrage blijken.

10 september 2014

Het bestemmingsplan voor de Steentjeskerk is nog steeds niet rond. Kolen is terecht boos. Als het plan niet voor 1 januari gereed is, kan de koop worden afgeblazen.

29 januari 2014

H. Kolen zal met ons een gesprek hebben over het bestemmingsplan voor de Steentjeskerk. Hij wil graag een zo ruim mogelijke functiebeschrijving. Daar zij wij geen voorstanders van.

21 augustus 2013

De eigenaar van de Steentjeskerk heeft bezwaar tegen een (permanente) tentoonstelling aldaar. Anne Rensen zal daarover worden ingelicht door onze voorzitter. Ze zal door Peter Thoben worden uitgenodigd voor een informatief gesprek met hun projectgroep.

13 maart 2013

Kolen Natuursteen B.V. heeft interesse voor het gebouw en wil dat gebruiken als toonzaal, maar bij gelegenheid deels ook voor het organiseren van activiteiten. De kosterswoning zal als woonhuis worden ingericht. In principe bestaat ook belangstelling voor de pastorie. Of het pand kan worden aangekocht, zal deels afhangen van de medewerking die de gemeente zal geven aan de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Met haar inzet kan de gemeente tonen dat het haar ernst is met haar voornemen om ook andere leegstaande kerken een andere bestemming te geven.

7 januari 2009

Op verzoek van de gemeente wordt een beschrijving van de Steentjeskerk en de pastorie en kosterswoning gemaakt.

18 november 2008

Als businesscase van de op te richten NV Stadsherstel zijn nu 2 panden voorgedragen: de pastorie van de Steentjeskerk en de Essentcentrale op Strijp R. Aan HvA is gevraagd om na te gaan hoe de gebouwen kunnen worden herbestemd. Freek de Leeuw zal de ontstaansgeschiedenis en problematiek van de pastorie beschrijven.

Project: Steentjeskerk en pastorie
Adres: Sint-Antoniusstraat 5-9, Eindhoven
Bouwjaar:
 1919
Probleem:
 De stichting is bezorgd over de staat van de gebouwen als deze eventueel leeg komen te staan.
Doel: handhaving van de staat van de Rijksmonumenten
Resultaat: Voorlopig is Museum Kempenland nog steeds de gebruiker van de kerk, we houden de vinger aan de pols.