Van der Meulen-Ansems terrein

Uit onze notulen:

24 april 2019

In de RIB betreffende VDMA stond nauwelijks informatie over de fabriek en de verpleegstersflat. We zullen contact opnemen met Alwin Beernink van de gemeente om te vragen naar de nieuwste voorwaarden die de gemeente stelt.

13 maart 2019

Op 26 februari heeft de projectgroep overleg gevoerd met de gemeente en projectleider Alwin Beernink. De indruk bestaat dat de gemeente nu stelliger is ten aanzien van het handhaven van verpleegstersflat en luciferfabriek. Naast het behoud van deze panden vinden wij de doorwaadbaarheid van het gebied van groot belang.

30 januari 2019

Er zijn nog drie partijen over, die kans maken op het VDMA-terrein. Foolen & Reijs is afgevallen. Het is niet helemaal duidelijk welke eisen de gemeente aan de ontwikkelaars stelt. De gemeente schijnt nu alleen eisen te stellen t.a.v. de sociale woningbouw. De zusterflat en de lucifersfabriek lopen gevaar. Na toestemming van de gemeente zouden die gesloopt mogen worden. We richten voor het terrein een projectgroep op.

10 oktober 2018

Er zijn voorlopig zes partijen uitgenodigd om verder te gaan met het VDMA-terrein. Er is nog veel onduidelijk, o.m. over de verkeersafwikkeling.

6 juni 2018

Het lijkt de werkgroep Monumentale gebouwen en complexen zinvol om voor het project Mariënhage een projectgroep samen te stellen (Groen, Ruimtelijke kwaliteit, Monumenten). J. Hüsken zal daarvoor een aanzet geven. Het plan reikt tot aan de Dommelstraat en betreft dus ook de bank, de directeurs- en de chauffeurswoning. De gemeente heeft de gegadigden gevraagd om de fabriek en de flat in hun plannen ‘zo mogelijk te sparen’.

6 juni 2018

M. List, de nieuwe wethouder Binnenstad, wil met ons praten. Het is ons nog niet duidelijk wat onder de term ‘Binnenstad’ is begrepen. Het gesprek zal in elk geval wel gaan over het VDMA-terrein en het Stationsplein. Van groot belang is hier wat Winy Maas gaat doen.
Er is (door een vertraging) een gesprek van slechts 20 minuten geweest met Winy Maas. Er komt een nieuwe afspraak, ook met Adriaan Geuze.

14 maart 2018

Het VDMA terrein (Van der Meulen-Ansems) aan de Vestdijk is in de verkoop gezet. Enkele voorwaarden gaan over het bewaren van de cultuurhistorische waarden. Sociale woningbouw wordt ook geëist.

20 december 2017

De ontwikkelingen lopen, maar wij hebben er geen goede hoogte van. De chauffeurswoning (gemeentelijk monument) zou gevaar lopen.

28 september 2016

Er is nog geen nieuws over het herstel van de twee keramische kunstwerken van Hugo
Brouwer tegen de gevel van de verpleegstersflat.

17 augustus 2016

De twee keramische kunstwerken van Hugo Brouwer tegen de gevel van de verpleegstersflat
zijn beschadigd. De Kunstwacht heeft een onderzoek ingesteld en een rapport uitgebracht
aan de gemeente. J. van den Boomen zorgt ervoor dat de werken worden hersteld.

6 juli 2016

Bij de verpleegstersflat aan de Vestdijk zijn aan het keramiekwerk beschadigingen geconstateerd.
Die zijn inmiddels aan de gemeente doorgegeven. Die heeft beloofd actie te ondernemen.

22 juli 2015

De gemeente wil het lage gebouw direct naast de lucifersfabriek wind- en waterdicht maken
om daarin de diverse activiteiten voor de start-up fabriek te kunnen organiseren. De garage
zal wellicht worden verhuurd als parkeerplaats voor de gebruikers van de Groene Toren.

28 januari 2015

De gemeente wil dat de lucifersfabriek aan de Vestdijk een kweekvijver voor jonge ondernemers wordt. Voordat het zover is, moet er echter nog héél veel aan het gebouw gebeuren.

23 juli 2014

Sandra Jansen-Poelman is projectleider voor de voortgang bij de ontwikkeling van het Van der Meulen-Ansemsterrein, maar het is onduidelijk wat haar bevoegdheden zijn. Aan ons is gevraagd mee te denken over de ontwikkelingen. De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zal zich hiermee belasten en daarbij ook andere groepen (w.o. Monumenten) inschakelen.

11 juni 2014

De ontwikkeling van het Van der Meulen-Ansemsterrein zal weer worden hervat. De oude plannen zijn van tafel. Vanuit de gemeente wordt Sandra Janssen-Poelman hier de kartrekker.

29 januari 2014

Naar aanleiding van ons verzoek om de lucifersfabriek op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, heeft de Raad aan het college van B&W naar haar standpunt gevraagd.

2 oktober 2013

De stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is in gesprek met de gemeente om enkele tientallen gebouwen aan te wijzen als belangrijk wederopbouw-
erfgoed dat op de monumentenlijst geplaatst moet worden. Zij zal adviseren om de Verpleegstersflat op die lijst te krijgen.

21 augustus 2013

We hebben een aanvraag gedaan voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van de Zustersflat aan de Vestdijk. Antwoord inmiddels ontvangen. Alleen het College kan nog panden aandragen als monument, derhalve zal niet aan ons verzoek worden voldaan. Op de verbeelding van het bestemmingsplan is niet de afkorting “KA” vermeld. Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Schreurs toegezegd, dat de bestemming alsnog gewijzigd zal worden in “karakteristiek”, zodat het pand een zekere bescherming heeft en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zich over een eventuele sloop zal moeten uitspreken. De vermelding op de kaart kan niet meer worden aangepast om technische redenen. We zullen erop toezien, dat de status op papier zal worden aangepast.

13 maart 2013

Wethouder Schreurs liet blijken, dat het pand Vestdijk 25, (de verpleegstersflat) mogelijk gespaard kan worden in mogelijke nieuwbouwplannen. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed zal dan een nieuwe monumentenaanvraag moeten indienen. Gevraagd wordt, of de Van Abbestichting deze aktie wil ondersteunen.

7 maart 2012

De gemeente zal worden geadviseerd een beschrijving te laten maken van de lucifersfabriek aan de Vestdijk.

7 november 2010

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven probeert te reconstrueren hoe het besluit om de verpleegstersflat te slopen tot stand is gekomen en zal bekijken of de argumenten nog gelden. De Stichting heeft in het verleden een verzoek ingediend om de lucifersfabriek op de monumentenlijst te plaatsen. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft binnenkort een gesprek met een kleinzoon van Van der Meulen. Misschien kan hij iets bereiken.

22 september 2010

Op verzoek van de Stichting Wederopbouw wordt getracht na te gaan hoe de procedure is geweest rond het besluit om de verpleegstersflat te slopen. Inmiddels is correspondentie betreffende dit pand bij mevrouw Silverentand gehaald. Deze laat zien dat de sloopvergunning is afgegeven. Niet duidelijk is, hoe lang deze geldig blijft.

21 juli 2010

Oude en nieuwe deel (fabriek en verpleegstersflat) moeten gezamenlijk worden behandeld. Dit gebeurt in overleg met de Stichting Wederopbouw. Een van onze bestuursleden zal (openbaarheid) alle stukken die in de raad en door B&W zijn behandeld in de afgelopen jaren, opvragen en doorspitten om te zien wat er nu werkelijk met wie is afgesproken.

26 mei 2010

Om de Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven te steunen, wordt een brief aan de gemeente opgesteld, waarin wij pleiten voor behoud van de verpleegstersflat. Een afschrift gaat naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

14 april 2010

De projectopdracht is teruggenomen. De plannen gaan voorlopig de la in, maar een sloopvergunning voor de zustersflat (v.d. Meulen) is niet ingetrokken en blijft dus geldig. We hebben zelfs gehoord dat men overweegt deze eerst te slopen en vervolgens af te wachten wat de nieuwe plannen zullen worden.

8 juli 2008

Er wordt meegedeeld dat een gesprek zal plaatsvinden van een delegatie uit ons bestuur met wethouder M. Fiers. Gesproken zal onder andere worden over de verpleegstersflat aan de Vestdijk. De flat is niet alleen op zich belangrijk, maar ook door het verband met de omgeving.

Project: Van der Meulen-Ansems terrein
Adres: Vestdijk 25-37w en Raiffeisenstraat 1-3b, Eindhoven
Bouwjaar: 
vm. luciferfabriek: 1882 en 1927, uitbreiding met drie hallen: 1930, verpleegstersflat: 1958
Probleem: 

Doel:
Resultaat: