Proef met welstandsvrije wijken

Uit onze notulen:

15 maart 2017

Schutterbosch is welstandsvrij. De bewoners zijn het niet eens met het bestaande beeldkwaliteitsplan.
Hoe denkt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit hierover? Het is voor Woonbedrijf
mogelijk om op een strook langs de autoweg drie lagen hoog te bouwen.

17 augustus 2016

Er is een gesprek geweest met Ronald Rijnen over het experimentele welstandsbeleid en de
functie van onze rapporten daarbij. Zoals het er nu naar uitziet, hebben onze rapporten over
de Geestenberg en Hanevoet geen enkele status. Die zouden ze kunnen krijgen als de burgerij
alsnog belangstelling toont om te experimenteren met het nieuwe beleid, maar die belangstelling
lijkt gering te zijn. Als het experiment niet doorgaat, blijft het beleid zoals het was.

6 juli 2016

Het is nog niet duidelijk in hoeverre bewoners willen meewerken aan het experiment met het
nieuwe welstandsbeleid en al evenmin wat onze rol kan zijn naar de bewoners. Er komt een
gesprek met Ronald Rijnen.

13 april 2016

Het eerder aangekondigde gesprek met wethouder Seuren heeft plaatsgevonden. Gesproken
is over de rol van onze SWOT-analyses (sterkte-zwakte-analyse) bij het toekomstige
welstandbeleid in de zeven gebieden waar geëxperimenteerd zal worden. R. Rijnen moet
ons bij de ontwikkelingen betrekken. Wij wachten zijn uitnodiging af. Het maken van de beschrijvingen
vraagt veel capaciteit en dient daarom zinvol te zijn.

2 maart 2016

De werkgroep heeft vooral aandacht geschonken aan de modernisering van het welstandbeleid
(met onder meer vrij en niet-vrij en burgerparticipatie). Er zijn beschrijvingen van de kwaliteiten
van Hanevoet en Geestenberg. Die zouden er ook moeten komen voor de andere
wijken, maar het is nog de vraag welke status dergelijke beschrijving krijgen in het gemeentelijk
beleid. Hierover zal worden gesproken met wethouder Seuren.

20 januari 2016

Het voorstel voor het welstandsbeleid is opnieuw in de commissie geweest. In vijf wijken zal
worden geëxperimenteerd. Hiervoor zijn o.i. SWOT-analyses (SWOT staat voor Strengths,
Weaknesses, Opportunities & Threats) nodig. Wij sturen hierover een brief aan de raad en
aan B & W, samen met twee door ons opgestelde analyses (van Hanevoet en Geestenberg)
als voorbeeld. Het is de vraag welke status onze SWOT-beschrijvingen zullen krijgen. Ook
de bewoners van de betreffende wijken kunnen profijt van onze beschrijvingen hebben. De
beschrijvingen zullen daarom op onze site worden gezet.

2 december 2015

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de discussie over het
welstandbeleid. Mede als gevolg daarvan is het voorstel aangehouden. Er komt een nieuw
voorstel aan de commissie, waarin onze bezwaren en die van de Stichting Wederopbouwerfgoed
worden meegenomen. Langzaam schuift het plan zo iets op in onze richting.

21 oktober 2015

Er blijft nog onduidelijkheid bestaan over de plannen van de gemeente ten aanzien van het
toezicht op welstand. Welke gebieden worden vrij en welke niet? Wat is straks de invloed
van de bewoners? Wij zullen opnieuw inspreken als de welstandsnota wordt besproken in de
commissie. Dat wordt dan ook door de Stichting Wederopbouw gedaan.

9 september 2015

De groep wil de twee gemaakte beschrijvingen van de wijken Geestesbergen en Hanevoet
aan de raad te presenteren en bij een positieve ontvangst voorstellen ook andere wijken op
deze wijze te (laten) beschrijven.

9 september 2015

Het concept van de brief over Kwaliteitsborging en Welstandsbeleid wordt goedgekeurd. Wel
is er enige discussie over de adressering. Besloten wordt de brief te verzenden aan
B & W en de gemeenteraad, met een afschrift aan de raadsleden persoonlijk (via hun mailadresen).

22 juli 2015

Wij hebben geen bezwaar tegen ‘welstandsvrij’, maar dan wel onder strikte voorwaarden.
Het gemeentelijk plan is verder belangrijk genoeg om hierover in onze voltallige vergadering
te overleggen. De projectgroep bereid daarom een voorstel voor, dat voor de volgende
vergadering kan worden geagendeerd.

3 december 2014

Onze brief over ‘welstandsvrij tenzij’ moet nog in de Raad komen.

10 september 2014

De beschrijving die de Stichting Wederopbouwerfgoed heeft gemaakt van de wijk Doorn­akkers is gereed en naar de Gemeente gestuurd. Dit rapport is van belang tegen de achtergrond van de discussie over welstandsvrij bouwen.

23 juli 2014

De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Van Dorst, die onder meer verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling (op strategisch niveau en niet verder dan een jaar of vijf vooruit). Ook was zij aanwezig bij een bijeenkomst op het Stadhuis over het nieuwe welstandbeleid. Er is nog veel onduidelijkheid over dit beleid. Wat zijn in de nieuwe regeling bijvoorbeeld ‘belanghebbenden’ en is er geen gevaar voor rechtsongelijkheid tussen de verschillende gebieden?
Samen met BNA en de Stichting Wederopbouw Erfgoed zijn de wijken Geestenberg en Hanevoet bezocht.

20 april 2014

Er is dringend behoefte aan een commissie die voor Eindhoven welstandscriteria opstelt. Momenteel is daar een bijzondere raadscommissie mee bezig. Inbreng vanuit onze stichting is ons inziens zeer wenselijk.

19 maart 2014

De brief die wij geschreven hebben aan de Raad en B&W m.b.t. de welstandsproblematiek is nog steeds niet beantwoord. Zodra wij een reactie ontvangen zal onze projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit reageren. Ook in diverse stadsgesprekken is het welstandsbeleid ter sprake gekomen.
De voorzitter zegt toe om te bepleiten dat wij als stichting mee mogen praten en denken in de raadscommissie Welstand. Deze commissie is momenteel bezig een voorstel voor de wethouder voor te bereiden.
De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit zal zich intensief bezig houden met de bekende welstandskaart (waarop de welstandsvrije gebieden zichtbaar zijn) en de voorschriften die daarvoor thans bekend zijn. Ook de wijken na 1965 (zoals Hanevoet en Geestenberg) zal de projectgroep scherp in de gaten houden. Daarvoor is het nodig om nu al een aantal duidelijke kenmerken van die wijken, woningen, infrastructuur en groenvoorziening op papier te zetten.

29 januari 2014

De projectgroep is niet tegen het afschaffen van welstandstoezicht, maar dan moet wel een aantal zaken goed worden geregeld. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de wensen die een buurt kan hebben. Wij gaan niet met een buurt in gesprek; dat is een zaak voor de gemeente. Ook inzake de zogenaamde excessenregeling is nog veel onduidelijk. Het zal ook zaak zijn bestemmingsplannen goed te evalueren. Daarin zijn overigens niet alle zaken te regelen. Voor bescherming van de Rondweg zijn nog geen criteria vastgesteld. Onze reactie op de Welstandsnota moet niet object- , maar omgevingsgericht zijn, dus niet alleen gericht op architectuur. Wij kunnen de raadscommissie Ruimte laten weten dat wij akkoord zijn, mits … Die mitsen moeten wij dan wel goed formuleren. Een concept wordt gemaakt.

13 november 2013

Er is nog geen duidelijkheid over het toekomstige welstandsbeleid. De werkgroep zal een overleg plannen met mevrouw B. Kerssemakers van de afdeling Ruimtelijk Beleid van de gemeente.

12 december 2012

Wethouder Fiers zal uiteenzetten wat haar plannen zijn met de regelgeving op het gebied van de  ruimtelijke kwaliteit. Besloten wordt dat dit zal gebeuren in een besloten gezelschap van de leden van onze projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit.

19 september 2012

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt, dat het nog onduidelijk is hoe de kadernota zal uitpakken voor het monumentenbeleid. In verband met de kadernota wordt nu allereerst nagegaan wat de wettelijke taken zijn. De positie van Wim Beelen (gemeente Eindhoven, afdeling Monumentenzaken) lijkt voorlopig nog veilig.
Er is een brief uit naar B & W en de gemeenteraad waarin wij onze zorgen uitspreken over de gevolgen van de kadernota voor de ruimtelijke kwaliteit en welstand. De brief komt in oktober op de agenda.

18 juli 2012

De kadernota is door de gemeenteraad aangenomen, maar met een groot aantal amendementen en moties. Van veel moties is nog onduidelijk of B & W die overnemen. Het werd door de raad belangrijk geacht dat de gemeente ook in de toekomst op het gebied van de monumentenzorg over eigen deskundigheid kan beschikken. Mogelijk blijft Wim Beelen daarom toch in dienst.
Er bestaat een lijst van tachtig gemeentepanden die voor verkoop in aanmerking komen. De gemeente wil geen beeldbepalende gebouwen verkopen; daartoe behoren volgens haar het politiebureau op de Grote Berg en het oude kantoor van de NRE. Maar het is onduidelijk welke andere panden beeldbepalend worden geacht. Wij willen daar graag met de gemeente over praten. Einde augustus heeft een delegatie van ons onder meer hierover een gesprek met wethouder Schreurs.
Intussen rijst de vraag of wij niet via het E.D. moeten wijzen op de risico’s die de gemeente loopt door het aannemen van de nota. Daarbij moet dan wel worden gekozen voor een positieve insteek. Nu al worden bouwvergunningen door de belanghebbenden ingetrokken, omdat zij straks meer vrijheid hopen te hebben.

9 juni 2012

Uit de kadernota blijkt dat de gemeente fors wil bezuinigen. In feite wordt het gemeentelijk monumentenbeleid geschrapt. Alleen wettelijk verplichte taken t.a.v. rijksmonumenten worden straks nog vervuld. Bij de aangevraagde bouwvergunningen zal alleen worden gekeken naar het veiligheidsaspect. Externe ‘gecertificeerde’ bureaus kunnen worden ingehuurd om het uitgevoerde werk achteraf te toetsen, ook aan de bestemmingsplannen. De kadernota slaat ons de wapens uit de hand en geeft projectontwikkelaars voor een belangrijk deel vrij spel. De Henri van Abbe Stichting zal inspreken in de komende raadsvergadering. Na een discussie kan worden geconstateerd dat de inspraak een goede zaak is, maar dat de raad de nota ongetwijfeld zal aannemen, ongeacht de rampzalige consequenties (ook financieel) op langere termijn. Er staat druk op de ketel. Deze maand besluit de raad, waarna gewerkt kan worden aan de begroting voor de periode 2013-2016.

7 maart 2012

De vraag wordt gesteld hoe het staat met ‘Welstand’. De huidige toestand blijkt voorlopig te worden gehandhaafd. Wel wil de gemeente de commissie in de toekomst verkleinen. Het is de vraag of die dan nog voldoet aan de wettelijke eisen. Moeten we weer terug naar een monumentencommissie?

29 juni 2011

Met betrekking tot de opheffing van ‘welstand’ wordt gemeld dat Frans Gijsbers (voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) ons hierover een brandbrief heeft gestuurd. Oud-bestuurslid Frans Klarenbeek heeft een goed gemotiveerde brief aan de gemeente gemaakt, waarin wij onze bezwaren tegen de voorgenomen opheffing uiteenzetten. Geadviseerd wordt dat de voorzitter per mail of telefonisch contact zou kunnen opnemen met de fractievoorzitters van de Raad om een gesprek te krijgen.
De Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed zal zelf een brief naar het College/Raad zenden. Daarin zal het Wederopbouwerfgoed centraal staan. Ook aan de Raad zal een afzonderlijke brief met argumenten worden gezonden. Argumenten:
-De Raad zal door de opheffing van de “welstand” een deel van zijn eigen bevoegdheden opgeven en verliest daarmee zijn invloed op dit onderdeel van het bouwen.
-Er heeft nooit een evaluatie plaats gevonden van de proef “welstandsvrij bouwen”.
-De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is nooit goed geëvalueerd.
-Privatisering van de openbare ruimte kan en mag niet. De openbare ruimte is een verantwoordelijheid van de overheid.
Detaillering in gebouwen (bijvoorbeeld in beschermde stadsgezichten) zoals de horizontale geleding in vensters in de De-Bazel-architectuur, kunnen straks zonder bezwaren worden verwijderd en vervangen door kunststof vensters. Detaillering is iets waar de “welstand” naar zou dienen te kijken. Helaas voor de wethouder; wij zijn in grootte de 5e stad van het land, en geen dorp als Boekel!

Project: Proef met welstandsvrije wijken
Adres:
Bouwjaar:

Probleem:
Doel:
Voorlopig resultaat: