Woenselse Poort

De Woenselse Poort vormde een groot aantal jaren de grens tussen Woensel en Eindhoven. In de 80-jarige Oorlog, toen de stad verkleind werd, lag de Woenselse Poort feitelijk buiten de stad Eindhoven. (zie kaartje hiernaast). De poort is in de loop van de 17e eeuw afgebroken. De gemeente Eindhoven is bezig met het herstructureren van het 18 Septemberplein (bestaande uit de rotonde en het winkelgebied tussen de Demer en de Piazza). De ontwerpen hiervoor zijn gemaakt door de architect Fuksas. Deze heeft onder het plein een fietsenkelder bedacht. Juist op deze plaats worden de oude fundamenten van de Woenselse Poort verwacht.
Onze stichting is van mening dat de relicten van deze poort voor het (winkelende) publiek en toeristen zichtbaar moet worden. Dit soort overblijfselen vormen, net als de crypte van de oude Sint-Catharinakerk, een tastbaar bewijs van het nog steeds aanwezig zijn van de middeleeuwse stad Eindhoven.
Wij zijn overigens fel gekant tegen de aanleg van een dergelijke fietsenkelder, omdat die het boulevard-idee van het 18 Septemberplein teniet doet. (zie ook project 18 Septemberplein)

Uit onze notulen:

13 januari 2010

De restanten van de opgegraven poort zijn op een andere plek weer opgebouwd. De toegangen (frietbuilen) naar de fietsenkelder lekken. Verder is een van de twee ingangen afgesloten om de kou enigszins buiten te houden.

18 november 2009

In de fietsenstalling op het 18 Septemberplein wordt volgende maand een tentoonstelling gepresenteerd van de opgegraven resten van de Woenselse Poort. De expositie is niet op de plaats van de opgraving, wel zal op de juiste plek worden aangegeven dat daar de poort stond.

18 november 2008

De Woenselse Poort krijgt bij de in- en uitgang een plaquette met beschrijving en geschiedenis van de Poort. Het oorspronkelijke hout van de fundering zal gedeeltelijk, maar niet op de originele plaats worden teruggebracht.

9 april 2008

Hoewel vooraf op basis van grondonderzoek en een proef-
opgraving al was aangetoond, dat nog restanten in de ondergrond zouden worden aangetroffen, zijn die restanten van de Woenselse Poort direct na de periode van archeologisch onderzoek volledig verwijderd. De gemeente zegt, dat de ingeslagen weg om financiële redenen persé moet worden gevolgd. De graafwerkzaamheden in verband met de aanleg van de fietsenkelder zijn nu in volle gang. De plaats van de opgegraven funderingen zal in de kelder op diverse plaatsen zichtbaar worden gemaakt. De Monumentencommissie heeft zich over de hele gang van zaken zeer negatief over uitgelaten. M. van Abbe heeft namens HvAst. een aanklacht op papier gezet die inmiddels in de krant is gepubliceerd. Het selectiebesluit op grond van archeologisch vooronderzoek is nog niet volledig uitgewerkt.

11 maart 2008

In tegenstelling tot de wens van de GMC zijn de restanten van de Woenselse poort uit de fietsenkelder verwijderd. Het is niet voor het eerst dat er op monumentengebied iets fout loopt. Er is een aanklacht op papier gezet waarin ook andere voorbeelden worden genoemd. Het gemeentebestuur lijkt zich over de herhaalde aanslagen op monumenten door onder meer projectontwikkelaars niet druk te maken. Dat moet veranderen.

Project: Woenselse Poort
Adres: 18 Septemberplein, Eindhoven
Bouwjaar:
 ca. 1300
Probleem:
 Archeologische relicten van de poort dreigen verloren te gaan bij verbouwingswerkzaamheden aan het 18 Septemberplein.
Doel: behoud van de archeologische relicten en het toegankelijk maken ervan voor het publiek
Actie: overleg met Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Eindhoven