Reactie IV Conceptbestemmingsplan Stratum buiten de Ring II 2016 (Schuttersbosch)

Aan:    Gemeente Eindhoven
Sector Ruimtelijke Expertise
Afdeling Ruimtelijke Ordening
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Datum:  3 september 2022

 

 

Onderwerp: Reactie  IV Stratum buiten de Ring II 2016 (Schuttersbosch)

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Het in het kader van het met de gemeente afgesproken vooroverleg toegestuurde bestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring II 2016 (Schuttersbosch) geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen.

 

Wat archeologie betreft is sprake van een nieuwe archeologische verwachtingen- en waardenkaart. Deze kaart is al definitief maar moet alleen nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. In een aantal plannen is al met deze nieuwe kaart gewerkt. Volgens deze nieuwe kaart is in het plangebied archeologisch onderzoek noodzakelijk. Wij vinden het vreemd dat met deze kennis hier toch gekozen is om met de oude waardenkaart te werken waarbij archeologisch onderzoek niet nodig geacht wordt. Wij pleiten dan ook voor het verrichten van archeologisch onderzoek.

 

Het groenplan de Flanken zorgt voor een groene uitstraling voor het gehele gebied. Door dit gebied in te richten als openbaar groen sluit dit nadrukkelijk aan op deze bosrijke omgeving. Zo zal er worden ingezet op nieuwe aanplant van inheemse soorten en worden er maatregelen getroffen om de afwatering beter te regelen voor voldoende regenwater voor boom en plant.

Daarnaast is er een uitgebreide boomeffect rapportage gemaakt waarin op boomniveau de status van elke boom in dit plan wordt aangegeven zodat nauwkeurig kap, snoei en verbetering van groeikansen verwerkt zijn in dit plan. Uiteraard worden bomen gecompenseerd en gebruikt men een nieuwe funderings methode om tijdens de bouw bomen te snoeien en te beschermen.

 

We zijn verheugd, dat ervoor wordt gekozen in dit prachtige woonmilieu (ook) sociale huurwoningen te realiseren. Wij zijn voorstander van een inclusieve stad, waarin in alle woonmilieus ook plaats is voor bewoners die geen goedgevulde beurs hebben.

De opzet van de plannen, kleine tweekappers in houtskeletbouw, gegroepeerd binnen de bestaande hofjes structuur en gedekt met gebakken pannen, past goed in Schuttersbosch.

De gefaseerde aanpak, waarbij van oudsher zittende huurders kunnen blijven wonen zolang ze willen, spreekt ons aan. Realisatie van het gehele plan kan hierdoor lang  gaan duren, maar dat vormt in deze omgeving nauwelijks een bezwaar. Dat daarbij is gekozen voor een bouwsysteem dat vrijwel geheel prefab kan worden aangevoerd, verkort de bouwtijd en de overlast voor de buurt enorm.

De enkelbestemming Bos kort langs de bouwpercelen kan het langdurig behoud van de bosomgeving waarborgen.

Het aantal woningen is, t.o.v. de eerdere plannen teruggebracht naar 94 woningen.
Daarmee neemt de aanvankelijk gevreesde spanning met het streven om maximaal bomen te behouden aan de oostflank voldoende af.

Samenvattend: indien tegemoet gekomen wordt aan onze wens archeologisch onderzoek te verrichten hebben wij geen bezwaren tegen dit bestemmingsplan.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Henri van Abbe Stichting,

 

W.S. Seuren, voorzitter

 

M.T. Hermanussen, secretaris

 

Deze brief in PDF downloaden:

Reactie HvAS op bestemmingsplan IV Stratum buiten de Ring II 2016 (Schuttersbosch)[46]